Reklamace

Modul slouží k přehlednému sledování reklamací na prodávané zboží či výrobky uživatele. Modul využívá společné  číselníky, databáze a funkce zejména modulů Saldokonto odběratelů, Evidence zásob a Objednávky a rezervace.

V modulu jsou mimo jiné implementovány tyto funkce:

 • číselník typů reklamací, reklamačních řad, druhů vad,
 • zavedení reklamovaného zboží do evidence - tisk reklamačního protokolu,
 • určení vady reklamované položky, evidence výsledku externího posouzení, evidence poštovného,
  poznámka k položce,
 • provázání reklamované položky s vydanou fakturou, výběr velikosti reklamované položky,
 • způsoby vyřízení reklamací - uznaná, neuznaná reklamace - externí posouzení sleva, dobropis, výměna,
  oprava, odepsání z komise - na ně navázané následné funkce,
 • možnost reklamace od konečného zákazníka při koupi položky od prodejce (plátce faktury),
 • evidence reklamací pořízených v modulu Maloobchodní prodej 
 • náhled do disponibilních skladových zásob reklamované položky,
 • automatický příjem na reklamační sklad,
 • automatická generace objednávky na sklad zboží/výrobků u reklamovaných položek,
  které budou vyměněny za nové,
 • automatické vystavení dobropisu na reklamované výrobky/zboží - hromadná tvorba z více reklamací
  jednoho partnera nebo z jedné reklamace, zahrnutí dobropisu do saldokonta,
 • sledování oběhu reklamované položky,
 • evidence vazeb na vytvořené doklady - dobropis, objednávka, příjemka,
 • výdej nové položky za reklamovanou,
 • přehledy reklamací dle čísla, odběratele, s rozpisem cen a DPH,
 • statistika reklamovanosti jednotlivých skladových položek.

Ostatní moduly subsystému Obchod