Odběratelé

Základní modul pro evidenci a analýzu pohledávek.

Standardní funkce modulu:

 • vystavování odběratelských faktur, dobropisů, proforma a zálohových faktur (v různých jazycích, měnách),
 • sledování odběratelských faktur vystavených automaticky z jiných modulů (sklady, zakázky),
 • kontace položek pomocí účtů je buď automatická na základě nastavení kontace k dané položce v číselníku
  nebo při přenosu z jiného modulu nebo ruční přímo v řádku faktury,
 • nastavení zaokrouhlení faktur pro všechny doklady s možností změny typu zaokrouhlení pro jednotlivou
  fakturu, automatické zaúčtování zaokrouhlovacích rozdílů na předvolené účty,
 • vystavování zálohových faktur, jejich propojení s konečnou fakturou, úhrada faktury zálohou a zaúčtování
  převodu mezi saldokontními účty a účty záloh - včetně odvodu DPH z přijaté zálohy a automatické ponížení
  DPH o odvedené ze zálohy na vyúčtovací faktuře,
 • propojení vystaveného dobropisu s fakturou (úhrada),
 • vazba faktury na výdejku, zakázku,
 • vazba faktury na saldokontní účet v účetnictví,
 • přehledy faktur - dle čísla, druhu, odběratele, zakázky, DPH - filtrace dle různých kritérií,
 • přehledy úhrad faktur - dle místa vzniku, data atd,
 • automatická generace faktur dle uložených šablon,
 • saldokontní přehledy - dle čísla dokladu, druhu, odběratele (IČO nebo název) - možnost kdykoliv zjistit stav
  pohledávek k datu, sledování pohledávek dle navolených počtů dnů prodlení úhrady, saldokontní přehledy
  s možností zobrazení ve valutách s uvedením kurzových rozdílů (účtují se automaticky při úhradě),
 • automatická generace upomínek a pokusů o smír dle navolených kritérií, sledování upomínek k fakturám,
 • automatická tvorba dopisů k odsouhlasení pohledávek a závazků k libovolnému datu,
 • přepočet pohledávek v cizí měně kurzem ke konci roku,
 • automatická generace penalizačních faktur (vyúčtování úroků z prodlení), možnost různých sazeb penále
  dle počtů dnů prodlení, včetně výpočtu penále dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.,
 • interaktivní zobrazení saldokonta v přehledné tabulce s možností vyhledávání dle všech položek, zobrazení
  všech náležitostí faktury a všech úhrad, které se k ní vztahují,
 • zobrazení rozdílu částky a úhrad faktur do navolené výše - automatické zaúčtování vybraných rozdílů
  na haléřové vyrovnání,
 • interaktivní zobrazení faktur bez kontace,
 • statistiky odběratelů -  průměrná doba úhrady, analýza pohledávek.

Ostatní moduly subsystému Ekonomika