Majetek

Modul obsahuje veškerou evidenci dlouhodobého majetku (DM) a drobného dlouhodobého majetku (DDM) od jeho nabytí po jeho vyřazení s možností automatického výpočtu účetních a daňových odpisů. Je možné sledovat pohyb majetku v čase a třídit výstupní sestavy podle řady kritérií a sledovat majetek dle pracovníků, umístění apod.

Standardní funkce modulu:

 • evidenční karta majetku, typové karty majetku - upřesňující charakteristiky dle typu majetku,
 • tisk evidenční karty majetku s nastavením parametrů,
 • sledování historie zařazení majetku - účetní či evidenční střediska, majetkové třídy, daňové či účetní skupiny,
 • přehledy evidenčního stavu majetku s možností zadání různých třídících hledisek a výběru položek,
  za které mají být prováděny sumy - zvlášť účetní a daňové hodnoty,
 • tisk evidenčního stavu budov a staveb, pozemků,
 • sledování revizí majetku - tisk plánovaných revizí na zvolené období,
 • technické zhodnocení majetku - kumulace zhodnocení během roku,
 • zařazení a vyřazení majetku, mezistřediskové převody - generace potřebných tiskopisů,
 • nastavení odpisů - typ odpisů, odpisové skupiny, sazby, změny odpisových sazeb nebo přerušení odepisování,
  navolení odpisové metody pro účetní odpisy dle potřeby uživatele a jeho směrnic,
 • výpočet daňových odpisů dle postupů a kritérií daných zákonem o dani z příjmu,
  uživatelské nastavení odpisů při změně legislativy,
 • automatické účtování - zařazení majetku, účetních odpisů, navýšení hodnoty majetku, vyřazení majetku
  a doúčtování zůstatkové hodnoty,
 • zrušení účetních odpisů či technického zhodnoceni u vybraného souboru majetku,
 • hromadné změny - třídy, účetní či daňové skupiny nebo umístění u vybraného souboru majetku,
 • evidence drobného majetku, tisk evidenční karty,
 • odpisování drobného majetku pro zvolený počet období,
 • generace a tisk odpisových plánů majetku,
 • možnost zjištění stavu majetku ke zvolenému datu,
 • tisk inventarizačních seznamů dle různých kritérií - umístění majetku, pracovníků, majetkových skupin -
  inventurní soupis obsahuje všechny náležitosti dle zákona o účetnictví.

Ostatní moduly subsystému Ekonomika