Dodavatelé

Základní modul pro sledování stavu závazků firmy.

Standardní funkce modulu:

 • zadání faktury do evidence - možnost dělení faktur dle druhů (saldokontních účtů, druhu dodávky atd.),
 • možnost zahrnout fakturu do příkazu k úhradě,
 • tisk průvodky k faktuře,
 • sledování faktury v tuzemské a cizí měně s využitím přepočtu přes zadaný kurzovní lístek
  nebo ruční zadání kurzu,
 • zadání DPH k faktuře,
 • přiznání i odpočet DPH při dovozu zboží ze EU a třetích zemí, přepočet přes kurz,
 • likvidace (rozúčtování) faktur - kontrola správnosti rozdělení DPH - při likvidaci zadávání pouze
  účtů k částce základu DPH, možnost automatické kontace dle nastavení druhu faktur,
 • číselník standardních textů a kontací a následné použití při účetní likvidaci faktury,
 • propojení faktury se zálohovou fakturou vystavenou dodavatelem, zúčtování převodu přes účty,
  úhrada faktury zálohou, sledování nárokovaného odpočtu DPH ze zaplacené zálohy -
  automatické ponížení celkového nároku DPH u konečné faktury,
 • propojení faktury se skladovou příjemkou, sledování rozdílů,
 • sledování saldokonta zálohové faktury, sestavy dokládající stav vyřízení záloh k libovolnému datu,
 • přehled závazků a zaplacených záloh zvoleného partnera,
 • vytvoření záznamu o faktuře na základě uložené šablony - včetně rozpisu DPH a kontací,
 • propojení faktury s dobropisem,
 • vazba faktury na saldokontní účet v účetnictví,
 • přehledy faktur - dle čísla, druhu, dodavatele, DPH - filtrace dle různých kritérií,
 • přehledy úhrad - dle místa vzniku, data atd,
 • saldokontní přehledy - dle čísla dokladu, druhu, dle saldokontního účtu, dodavatele (IČO nebo název) -
  možnost kdykoliv zjistit stav závazků ke zvolenému datu, sledování závazků dle navolených počtů dnů
  prodlení úhrady, saldokontní přehledy s možností zobrazení ve valutách s uvedením kurzových rozdílů
  (účtují se automaticky při úhradě),
 • přepočet závazků v cizí měně kurzem ke konci roku,
 • interaktivní zobrazení saldokonta v přehledné tabulce s možností vyhledávání dle všech položek,
  zobrazení všech náležitostí faktury a všech úhrad, které se k ní vztahují,
 • interaktivní zobrazení pohledávek a závazků konkrétního partnera - tisk,
 • zápočty - automatická generace zápočtu pohledávek a závazku s tiskem smlouvy o zápočtu,
  po odsouhlasení zápočtu oběma stranami se provede automaticky úhrada započítaných faktur
  a vytvoří se účetní doklad, tvorba zápočtu je možná i v cizí měně a cizím jazyce,
 • zobrazení rozdílu částky a úhrad faktur do navolené výše - automatické zaúčtování vybraných rozdílů
  na haléřové vyrovnání.

Ostatní moduly subsystému Ekonomika