Účetnictví

V modulu Účetnictví jsou evidovány všechny účetní zápisy o prvotních dokladech z celého informačního systému v deníku dokladů. Probíhá zde zahrnování dokladů do účetnictví a jsou zde k dispozici všechny sestavy potřebné k evidenci účetních zápisů a k účetní závěrce.

Standardní funkce modulu:

 • možnost účtování na střediska, zakázky a na činnosti (podzakázky),
 • možnost evidence obratů na účtu v tuzemské měně a ve zvolené valutě,
 • tvorba uživatelské účtové osnovy s určením, zda účet je účet majetkový či výsledkový, zda musí být u něj uvedeno středisko (hlídáno při kontaci účetního případu), zda se jedná o účet s ohledem na daň z příjmu a zda se jedná o saldokontní účet, účet s evidencí obratů ve valutě a její měna,
 • plně umožňuje účtovat náklady a výnosy za jednotlivá střediska, kumulovat zpracování za vyšší organizační jednotky až po účetní závěrku celé organizace,
 • podrozvahová evidence,
 • vnitropodnikové zúčtování účetních tříd 8 a 9,
 • kontinuální zpracování dat na přelomu účetních období, účetních roků - průvodce pro účetní závěrku - automatické otevírání a uzavírání účetních knih,
 • automatická generace opakujících se účetních zápisů - využití funkcí pro uložení dokladů do šablony a načtení dat ze šablony,
 • možnost načtení účetního dokladu ze sešitu MS Excel,
 • automatická kontrola úplnosti dat pro měsíční účetní závěrku - prvotní doklady bez účetního dokladu,
 • kontrola nevyrovnanosti účetních dokladů při jejich tvorbě, následná hromadná kontrola dokladů,
 • řízené zahrnutí obratů účetních dokladů na účetní konta,
 • nástroj pro párování obratů strany MD a DAL libovolného účtu,
 • u každého dokladu možnost textového popisu k dokladu a k řádku dokladu - vyhledávání a tisk dle textu k řádku,
 • editace rozpočtů a jejich zobrazení ve výkazu zisku a ztrát s určením rozdílu,
 • standardní sestavy - přehled dokladů, deník dokladů, opis dokladů, přehledy účtů dle různých kritérií - možnost všechny sestavy filtrovat dle období, roků, středisek, zakázek, činností, místa vzniku dokladu atd., rozvaha, výkaz zisku a ztrát v několika podobách, hlavní kniha - zkrácená - úplná, přehledy kont, analytických a syntetických účtů, přehled rozvahových a výsledkových účtů po jednotlivých měsících roku,
 • záznamní povinnost DPH, podrobné zobrazení podkladů pro sestavení daňového přiznání
 • doklady o použití, jejich tisk a zařazení do účetních dokladů, šablony dokladů,
 • úhrada faktury z účetního dokladu,
 • interaktivní hlavní účetní kniha - zobrazení dokladů tvořících obrat účtu a zdrojového prvotního dokladu,
 • automatický výpočet a zúčtování nerealizovaných kurzových rozdílů pohledávek